Jordflytning fra byggeprojekter

Er du i gang med et byggeprojekt, hvor der er planer om at flytte jorden væk, så skal du være bevidst om, at du er omfattet af nedenstående regler.

Anmelderpligt
Du skal anmelde flytning af jorden til Team Affald i Næstved Kommune, hvis jorden falder ind under en af følgende situationer:

1. Jorden kommer fra en ejendom, der er er omfattet af områdeklassificering (se informationer på kort) eller i kommunens jordstyringsregulativ.
2. Jorden kommer fra en ejendom eller del af en ejendom, der er forureningskortlagt på vidensniveau 1 eller 2 efter jordforureningsloven. Du kan læse mere på Region Sjælland' hjemmeside om forurenet ejendomme
3. Jorden er forurenet
4. Jorden kommer fra offentlig vej
5. Ønsker at kommunen anviser jorden

 

 

 

Ukendt forurening
Hvis du under arbejdet støder på ukendt forurening i jorden, skal arbejdet straks standses og du skal kontakte Team Affald på tlf. 5588 6180 eller affald@naestved.dk eller jordforurening@naestved.dk

Hvis din henvendelse er uden for Næstved Kommunes åbningstid kontaktes Miljøvagten på tlf. 114

Er din henvendelse på mail må du gerne:
- Noter hvad du har observeret (gerne billeder)
- Tegn aktuelt areal ind på et kort
- Giv os en kontakt (navn, tlf., mail)

Sådan anmelder du jorden
Du anmelder jordflytningen til Team Affald, Næstved Kommune på www.jordweb.dk

Tidsfristen

”Straks flytning”: Jorden skal flyttes umiddelbart efter anmeldelse er modtaget af kommunen, når jorden flyttes til miljøgodkendt modtageanlæg. Dette gælder ikke jord fra forureningskortlagte ejendomme, med mindre der foreligger en godkendt jordhånteringsplan.

4 ugers behandlingsfrist: Kommunen har 4 ugers behandlingsfrist på anmeldelser om levering af jord til modtageanlæg/lokaliteter, der ikke har en relevant miljøgodkendelse.

Analyser og kategorisering
Anmeldelsen skal indeholde en række oplysninger med bl.a. analyser af jorden. Prøvetagningen og analyser skal følge standardiserede krav som fremgår af bilag i Jordflytningsbekendtgørelsenog suppleres med hensyn til prøvetagningsfelter af Miljøstyrelsens vejledning nr. 13, 1998. Supplerende analyseparametre fremgår af historiknøglen, Bilag C i Miljøstyrelsens orienteringsskrivelse af 8. oktober 2007.

Jorden inddeles efter forureningsgraden i kategorier eller klasser på baggrund af resultaterne fra de kemiske analyser. Kategorier fremgår af bilag 3 i  Jordflytningsbekendtgørelsen og jord som har behov for at blive klasseinddelt sker efter Sjællandsvejledningens bilag A3.