Sortering af affald

Bygge- og anlægsaffaldet skal sorteres i følgende affaldstyper:

• Asfalt
• Beton
• Gips
• Jern og metal
• Jord
• Natursten fx granit og flint
• Stenmaterialer, uglaseret tegn (blandinger) og rent beton
• Stenuld
• Uglaseret tegl (mur- og tagsten)

Affaldet må ikke indeholde:

• Glaseret tegl
• PCB-holdigt materiale
• Sod
• Tjære
• Rester af maling, lak eller andre forurenende materialer

Affaldsproducerende virksomheder skal altid udsortere farligt affald, PCB-holdigt affald og termoruder fra deres bygge- og anlægsaffald.

Udover overstående krav indebærer kravet om kildesortering, jf. §64 i Affaldsbekendtgørelsen, at de affaldsproducerende virksomheder som minimum skal sortere i følgende fraktioner på stedet:

• Natursten, fx granit og flint
• Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
• Beton
• Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
• Jern og metal
• Gips
• Stenuld
• Jord
• Asfalt
• Blandinger af beton og asfalt

Såfremt termoruder forekommer, skal den affaldsproducrende virksomhed sikre, at disse frasorteres og om muligt genbruges, forberedes til genbrug eller genanvendelse.

Termoruder, der ikke er egnede til genbrug eller genanvendelse, skal destrueres eller deponeres. Affaldsproducerende virksomheder skal ved sortering af affaldsfraktionerne omfattet af stk. 2, nr. 1-4 i Affaldsbekendtgørelsen, sikre at alt andet end mørtel og eventuelt armeringsjern er frasorteret, herunder at PCB-holdigt materiale er identificer og frasorteret.

Den affaldsproducerende virksomhed kan undlade sortering i fraktioner, jf. stk. 2, hvor den samlede affaldsmængde fra det pågældende bygge- og anlægsarbejde ikke overstiger 1 ton. Affaldet anvises i så fald af Byrådet til sortering.Den affaldsproducerende virksomhed kan uanset stk. 2 lade usorteret bygge- og anlægsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, sortere på et sorteringsanlæg, som er registeret i Affaldsregisteret, jf. bekendtgørelse om Affaldsregisteret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg.